کعبه،یک آتشگاه ایرانی-مبارزه با خرافات

مُسلمانان بر این باورند که شهر مکه کُهن ترین شهر عربستان است و این شهر پیش از سده-ی بیست و یکم، پیش از زایش مسیح و ابراهیم وجود داشته است. و این درحا لی است که دیرینگی (قدمت) کُهن ترین شهر های باستانی در عربستان، که باستانشناسان توانسته اند تاکنون ردیابی کُنند، بیشتر از سده-ی نهم پیش از زایش مسیح نیست؛ پیش تراز این تاریخ هیچ یادبودی از هیچ شهری وجود ندارد. دکتر رفعت عماری در این جُستار این پرسش را پیش میکشد که چرا ابراهیم (افسانه ای قوم یهود ) باید برای ساختن خانه-ی کعبه به بخش باختری عربستان برود، هنگامیکه از گزارش ها و سنگ نبشته های دوران ( کهن بر اساس تاریخ یهودیان )ابراهیم برآورد میشود که هیچکس از وجود بخش باختری عربستان آگاهی نداشته است و دیگر اینکه، گذر از این بیابان ها برای مردم آن دوران (امکان پذیر) نبود؟ با آنکه وجود خود ابراهیم مورد سوال است که وجود داشته یانداشته ؟؟
ما امروز می دانیم محمد کذاب ودروغگو وشیطان (الله ) که صبح تا شب در حرمسرای محمد می پلکید وایه نازل به در می کرد که با چه زنی شب را به صبح برساند یا خیر ویا با زن پسر خوانده همبستر بشود ویا با دختر 9 ساله بخوابد انها هردو به مردم دروغ گفتند و الله شیطان معبد زرتشیان را به اسم ابراهیم غصب کرد وهمچنین گفت او حافظ ان بوده در صورتیکه بارها خود اعراب ان را خراب کردند ویا در ان بت خانه ساختند ویا سیل امد که حتی در چندی پیش خانه کعبه در سیل بود هیچگاه هیچ نگهبانی وجود نداشت وانرا از هیچ بلایی حفظ نکرد ؟؟!! واقعیت چیز دیگری است ای مسلمان خرد باخته که فرزندان ایران به تو بر اثر فقر وبدبختی نیازمندند بشنو که محمد وشیطان از ابتدا به مردم دروغ گفتند وکعبه را ایرانیان یا بهتر بگوئیم سربازان وماموران داریوش بزرگ ساختند نه ادم وابراهیم افسانه ای همینطور سنگ اسمانی معروف به حجرالسود هم چون شکل خاصی شبیه الت تناسلی زن داشت مورد تقدس اعراب پیش از اسلام واقع شد که به طور مفصل تر از اقای مهندس بهرام مشیری که در این باره سخن می گوید گوش کنید .پس از حمله اعراب جنایتکار به ایران ما مردان را چون دین دیگر داشتند گردن زدند وبه زنان ودختران ایرانی تجاوز کردند ولی گروهی که اولا سواد خواندن ونوشتن داشتند وخودشان را با موقعیت وفق دادند اعراب جنایتکار پست فطرت ایرانیان را موالی یعنی نوکر خطاب کردند وهمانها((( قران ))) کوفی را به خطر اوسطایی نوشتند که هنوز اثار ان در موزه های جهان وجود دارد که بعدا ان خط کوفی به مرور زمان تغییر شکل داد وجایش را به حروف کنونی داده است . پس می شود گفت بعد از خود کعبه حتی قران انها را ما نوشتیم بعد خود این جنایتکاران غارتگر اقا ی ایرانیان می شوند وما نوکر انها حیرت اور است !!! بسیار بدتر از کار انها خرافه پرستی ایرانیان است که بر سرقبرهای این جنایتکاران ضد ایرانی به اسم امام وامام زاده می روند واز استخوان های این دشمنان ایرانی تقاضای کمک می کنند ویا به مکه می روند وزیارت خانه کعبه ای که خودمان ریشه ان را بنیاد نهادیم می رویم وبه خدا وابراهیم ومحمد جنایتکار ان جعبه را مورد ستایش قرار می دهیم که پس از اینکه حاجیان رفتند اعراب به ریش همه حاجیان می خندند وبا پول ثروتی که از این راه کسب کردند به عیاشی مشغول می شوند واما واقعیت سند تاریخی اثباط وجود خانه کعبه یا بهتر بگوئیم اتشکده زرتشتیان پیش از میلاد دوره داریوش بزرگ پس انهایی که دوست دارند حقایق را بدانند واقعیات به شرح زیراست …………….

کعبه! یک آتشگاه ایرانی بود

در نقش رستم ایران، آتشگاهی است که آرامگاه داریوش نیز درآنجاست و کعبه مکه بسبک و شکل همین آتشگاه است:

«اهورامزدا، خداوند بزرگی است که آبها را آفریده، او این زمین را آفریده، او انسان را آفریده، نیکی و پاکی را برای ایشان آفریده است، و اهورامزدا بشر را آفریده، شادی برای بشر آفرید، داریوش را شاه کرد، یگانه شاه از میان شاهان یگانه، سرور از میان سروران بسیار.

من ، داریوش، شاه بزرگ، شاه جهان، شاه سرزمینهای جهان از هرزمان، شاه این سرزمین فراخ و گسترده، پسر ویشتاسب هخامنشی، پارسی فرزند پارسی، با مهر اهورامزدا، اینها هستند ممالکی که من خارج از پارس گرفته‌ا

[و برآنها حکم میرانم، مالیاتهای آن به من میرسد و تمامی فرمانهای مرا انجام میدهند و تمامی قوانین من مورد احترام است. آری این است سرزمینهایی که من برآنها حکم میرانم: ماد، ایلام، پارت، هرات، بلخ، سغد، خوارزم، سیستان، رخج، ثقه‌گوش، قدو، گنداز هند، گیریان، آمیرکی، گیمریان، بابل، آشور، عربستان، مصر ارمنستان، کابادوکیه، ساروس، یمن…»

چنانچه از نوشته‌های این کتیبه پیداست، در زمان هخامنشیان، عربستان و یمن و مصر… تحت سیطره ایران بود و مهمترین دهکده در عربستان که در آن آب پیدا میشد، مکه بود. سپاهیان هخامنشی هنگام گشایش این دهکده و استقرار در آن لازم بودکه پیش از هرکار یک آتشگاه برای نیایش خود بسازند، این آتشکاه بر اساس سبک آتشکده‌های ایران (مانندکعبه زرتشت در نقش رستم) به شکل کعبه ساخته شد که سقف آن باز و دریچه‌هایی در چهار دیوار آن بود و در میان آن آتش افروخته بودند.

بدینسان کعبه واقع در مکه که قبله‌گاه میلیونها نفر است در حدود چهارهزارسال پیش توسط ایرانیان ساخته شده است و در هیچیک از کتابهای تاریخی خردگرا و غیردینی نشانی از نام ابراهیم و یا اسماعیل برای توجیه ساختن کعبه توسط آنان نمیبینیم و کلا بر اساس روایتهای تاریخی از زندگی ابراهیم که درتورات و قرآن آمده است، ابراهیم برای رها کردن هاجر و اسماعیل در صحرای خشک عربستان، نمیتوانسته است آنهمه مسیر صحرا را طی کند.

از سویی پس از اسلام عده‌ای مدعی شدند که آدم و یا نوح آنرا ساخته‌اند که همه این سخنان خالی از سند تاریخی است و بر شک آدمی میفزاید. چگونه است که یک خانه چند سازنده آنهم در دورانهای مختلف چندهزار ساله داشته است؟ البته هریک از این نامها میتواند نام تعمیرکننده‌ای برای کعبه باشد که مثلا (خانه کیوان) را بازساری نموده اند… و در قرآن نیز از ابراهیم بعنوان نظافتچی و تعمیرکار کعبه یاد شده است.

کعبه بارها مورد هجوم قرارگرفته و با خاک یکسان شده است، بدین رو طی بازسازیهایی که انجام شده است تغییرات اندکی در ساختمان آن پدیده آمده است و بدون شک در تاریخ نام افراد بسیاری بعنوان تعمیرکننده کعبه بچشم میخورد.

آتشگاه مکه (کعبه ) سالیان سال بنام خانه کیوان (بیت زحل) مشهور بود. اما پس از اینکه ایرانیان تسلط خودرا بر یمن حفظ نمودند و مکه را رها کردند. دولت مقتدر ایرانیان رو به ضعف رفته بود و امکان کنترل عربستان را نداشتند و یا هم نگهداری از آن از نظر هزینه و نیروی انسانی نیز برایشان میسر نبود، لذا پس از اینکه سپاه ایرانیان مکه را ترک نمودند و کعبه را رها کردند، کعبه خوابگاه مردم بی‌پناه شده بود و آتش مهر در آن خاموش شده بود.

هر از چندی افراد زیرک و باهوشی با ترمیم و مرمت و پاکیزه نمودن کعبه «خانه کیوان» متولی آن محل میشدند و به این بهانه هم قدرتی سیاسی درمیان قبایل عرب بدست میآوردند و هم از نظر اقتصادی با دریافت نذورات و مرکزیت بخشیدن به مکه درآمدهای سرشاری بدست میآوردند.

صحراگردان تازی که سالها شاهد نیایشهای ایرانیان (بعنوان ملت متمدن و مقتدر جهان آنروز ) درخانه کیوان بودند، پس از فروکش نمودن آتش در آن، بتهایی را از سوریه آورده و در درون کعبه نهادند تا بازارشان رونق بیشتری بیابد. (درکتاب از میترا تا محمد درباره مدیریتهای مختلف کعبه شرح مختصری داده ایم.)

چنانچه طبری و اکثر تاریخنگاران اسلامی نوشته‌اند، تازیان در کعبه عملیات همخوابگی انجام میداده اند که این عملیات تا پیدایش اسلام هم ادامه داشته است. خانه کیوان میشود.

خانه الله (بیت الله)

روایت مستندی که در رابطه با تبدیل شدن خانه کیوان (بیت زحل) به خانه خدا(بیت الله) نقل شده است، از این قرار است که: « شخصی تازی بنام عمروبن لح یا (لحی) که مردی تنومند و دلیر بود و گروه مقتدر و راهزنی را رهبری میکرد، کعبه را به پایگاه و ستاد فرماندهی خود تبدیل نموده بود.»

بدین روکعبه را خانه لح (بیت اللح) میگفتند، کم کم (ح) تبدیل به (ه) شدو بیت اللح را بیت ‌الله میگفتند.به گفته‌ای دیگر در آن دوران که هنوز نوشتن رسمیت کاملی درمیان تازیان نداشت، چگونگی نوشتن بیت‌اللح را هم مردم نمیدانستند و این نام هرگونه نوشته شود یک تلفظ تقریبی و مشابهی دارد، مشهور شد. اللح روزی به سوریه رفت ودر آنجا دید که مردم بتهایی را می‌پرستند. وی بت بزرگی را بنام هبل خری

اری نموده و به خانه خود (کعبه ) آورد و از مردمش خواست تا آن بت را بجای خداوند پرستش کنند. بدین رو عمروبن اللحی انسانی شد محبوب و مشهور و مقدس… و بت هبل را که بزرگترین بت کعبه بود را نیز «الله» میخواندند هرچند روایتهایی وجود دارد که بت بزرگتری از هبل هم بوده است بنام «الله».

پس از آن، قبایل دیگر عرب نیز بتهایی بنام لات، العزی، منات و … را به خانه اللح (بیت الله) اضافه نمودند. اجداد پیامبر اسلام نیز نامهای عبدالعزی (بنده بت العزی) و عبد مناف (بنده بت مناف) داشتند، چنانچه نام پدرپیامبر اسلام عبدالله (عبداللح) بود.

البته بسیاری از تاریخنگاران عرب براین باور هستند که پس ازمرگ اللح، بتی قوی هیکل نیز بنام اودرکعبه نهادند و آنرا (الله) نامیدند.

بدین رو خانه کیوان (بیت زحل) که بعنوان آتشگاه وبه شکل تمامی آتشگاههای رایج آن زمان چون «کعبه زرتشت» در نقش رستم توسط ایرانیان بناشده بود. بیت الله یعنی خانه الله بجای خانه کیوان سابق! نام گرفت و تا به امروز مردم از سراسر جهان برای زیارت به آنجا میروند و به دور آن میگردند و نمیدانند که به دور آتشگاه کهن ایرانی میگردند.

Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s