دیدگاه دکتر صدیقی’ استاد جامعه شناسی ‘ از انقلاب

دکتر صدیقی

در یکی از روزهای بهار 1975 دکتر “صدیقی”، استاد جامعه شناسی در کلاس درس سرگرم درس بود که یکی از دانشجویان می پرسد: استاد
این روزها در كشور انقلابی آغاز شده است، شما چرا مثل دكتر “شریعتی”1975 دکتر “صدیقی”، استاد جامعه شناسی سخن نمی گویید و فقط به جزوه های خودتان چسبیده اید؟ استاد كه انتظار چنین رفتاری را نداشت همچنان كه گوش می داد، آرایش دیگری گرفت و خطابه درس را رها كرد و گفت: آقای “مهدوی” میتوانید بگویید آقای شریعتی و آن انقلابی كه شما میگویید چه میگویند و چه میخواهند؟ آقای مهدوی گفت: استاد آن ها همه همراه مردم و رهبران روحانی به دنبال انقلاب هستند و آزادی و عدالت میخواهند استاد گفت: آقای مهدوی از درون هیچ انقلابی آزادی و عدالت بیرون نیامده است، انقلابها شبیه جنگهای داخلی میمانند كه اگر گروهی به گروهی دیگر پیروز شوند، آن گروه شكست خورده را سركوب خواهند كرد و سپس هر كس كه منتقد یا مخالف شان باشد، آنان را نیز سركوب خواهند كرد تا از بین بروند زیرا كه همراه انقلاب نه عدالتی پدید میآید و نیز امكان ظهور آزادی، بخصوص آن كه رهبران آن انقلاب اگر آقایان روحانیون باشند و سپاه آن انقلاب مردم.مسلمان ایران، آنگاه بدترین انقلاب جهان روی خواهد داد و سپس با حالت پرسشی به آقای مهدوی نگاه كرد و گفت: آقای مهدوی میدانی اگر این آقایانی كه شما از آن ها نام میبرید یعنی روحانیون به حكومت برسند چه خواهند كرد؟ من میگویم آنچه اعراب و مغولها جدا جدا كردند، اینان یكجا خواهند كرد و همه را حتیٰ آقای دكتر شریعتی را كه من شخصا بدلیل ضعف علمی توصیه كردم بجای دانشگاه تهران در دانشگاه مشهد استخدامش كنند را نیز از دم تیغ خواهند گذراند، اینها را من از روی تجارب تاریخی ایران و جهان میگویم و حتیٰ خواهم كوشید كه از وقوع چنین حادثه ای پیشگیری شود.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s