بدون شرحیات

Image

 

بدون شرحیات

سپاه باید پشت مردم باشد .

اصل مردمند .

ارتش هم باید پشت مردم باشند .

ارتش و سپاه باید بگویند جانم فدای مردم.

اگر بگویند جانم فدای رهبر انحراف است .

اصل مردمند ، رهبر هم جانش فدای مردم است .

….

اگر بگویند جانم فدای رهبر که این می شود همان زمان شاه

….

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s