آیا کشتن مردم با نام خدا تعریف بسیار دقیقی از جنون نیست؟

دین محصول جانبی ترس است. شاید یک شر در بخش بزرگی از تاریخ بشر اجتناب ناپذیر می بوده ولی چرا بیش از حد شر و بدی وجود داشته است؟ آیا کشتن مردم با نام خدا تعریف بسیار دقیقی از جنون نیست؟”
آرتور سی کلارک
Religion is a byproduct of fear. For much of human history, it may have been a necessary evil, but why was it more evil than necessary? Isn’t killing people in the name of God a pretty good definition of insanity?”

Arthur C. Clarke

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s