یک روز یه تهرانیه….

یک روز یه تهرانیه برای دوستاش می خواست جک بگه…
از غیرت ترکها خجالت کشید !، بی خیال شد رفت کمکشون کنه…
وقتی برگشت داستانشو میگه

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s